Σκοπός μας η ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού

Σκοπός & Στόχοι

Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη μέλημά μας είναι «ο μαθητής του σήμερα να γίνει ο διεθνής πολίτης του αύριο».

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο σύνολό του στηρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής για τη σωστή, όχι μόνο γνωστική, αλλά και ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη, ώστε αργότερα ως ενήλικας να είναι υπεύθυνος για την ποιότητα τόσο της δικής του ζωής, όσο και του κοινωνικού συνόλου στο οποίο εντάσσεται.

Το Δημοτικό σχολείο θέτει τα «θεμέλια» όχι μόνο των γνώσεων, αλλά και της ίδιας της ζωής.

Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη μέσα από ένα σύνολο αξιακών μοντέλων μάθησης και σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο μαθητής αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα του.

Η εκπαίδευση μας έχει ως αρχή «ελληνική παιδεία και παράδοση σε συνδυασμό με τη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα» και παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται ο μαθητής ώστε να αποκτήσει άριστες προοπτικές στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Γυμνάσιο –Λύκειο).

Η ανάδειξη του πολιτισμού μας, μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καλλιεργούν τα οράματα και τα ιδεώδη της κλασικής μας παιδείας για τον άνθρωπο και τη δημοκρατία παράλληλα με την επαφή με τον πολιτισμό άλλων λαών, ώστε ο σημερινός μαθητής και αυριανός διεθνής πολίτης να αποκτήσει διαπολιτισμική κουλτούρα.


Εκπαιδευτικό μοντέλο

Η μαθησιακή διαδικασία αποτελεί νοητική διεργασία εξαιρετικά πολύπλοκη και πολύπλευρη, τα αποτελέσματα της οποίας αποτυπώνονται στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στις στάσεις και στις αξίες. Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη επιδιώκουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού συνδέοντας την πρότερη γνώση με τη νέα, με τη βοήθεια κατάλληλων ερεθισμάτων ώστε ο μαθητής ανακαλυπτικά, με το συντονισμό και την επεξεργασία πληροφοριών, να οδηγηθεί στην ικανότητα να αναζητά και να επινοεί λύσεις σε προβλήματα, να ανακαλύπτει ιδιότητες, να αξιολογεί συμπεριφορές και να διακρίνει σχέσεις. Στόχος μας είναι όχι μόνο η συσσώρευση γνώσεων αλλά και η σύνδεση των γνώσεων με τη ζωή μέσα από μια διαδικασία ευχάριστης διδασκαλίας και σε κλίμα αποδοχής, ενθάρρυνσης, πειραματισμού και συμφιλίωσης με το λάθος.


Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας

Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας μας είναι:

 • η ομαδοσυνεργατική μάθηση, που πραγματοποιείται με την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects),
 • η διαθεματική προσέγγιση, που βοηθά στην ολιστική αντίληψη της γνώσης, καλλιεργεί την ενεργητική διαδικασία και καθιστά τον μαθητή ενεργό και δραστήριο, καθώς και
 • η βιωματική μάθηση που αξιοποιεί τα βιώματα του μαθητή και προκαλεί νέα, προωθεί την αυτογνωσία του, τον ενθαρρύνει να οικειοποιείται το θέμα που προσεγγίζει με προσωπικό ενδιαφέρον και να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, προτρέποντάς τον παράλληλα να ερευνά, να ανακαλύπτει, να ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του.

Ο μαθητής διδάσκεται τη γνώση:

 • Προσομοιωμένα μέσα από δραστηριότητες που επιτρέπουν την ανασύσταση πραγματικών καταστάσεων
 • Τα παιδιά καλούνται μέσα από παιχνίδια ρόλων ώστε να είναι ικανός να αποδώσει μια δεδομένη κατάσταση
 • με την αφηγηματική ανασύνθεση κατά την οποία αποδίδεται μια φανταστική ιστορία που να βασίζεται σε ιστορικά ελεγμένες πληροφορίες
 • Με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή έρευνας με παρατήρηση, ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις
 • μέσα από τη Δημιουργική έκφραση με δραστηριότητες γραπτού λόγου
 • με τη Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού όπου καλείται να δημιουργήσει το δικό του υλικό για κάποια διδακτική ενότητα
 • μέσα από Εκπαιδευτικές επισκέψεις & δραστηριότητες εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του.

Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο της μάθησης:

 • Συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Νιώθει ασφαλής και δε φοβάται την απόρριψη
 • Εμπιστεύεται την εκπαιδευτική διαδικασία και την ομάδα του
 • Νιώθει την αλληλεγγύη, γιατί είναι ισότιμος με όλους
 • Η κατάκτηση της γνώσης είναι μια ζωντανή, παραστατική διαδικασία και όχι παθητική και στατική

Μέθοδοι μαθησιακής διαδικασίας

 • Διερευνώ και ανακαλύπτω: οι μαθητές σκέπτονται, χειρίζονται πολύπλοκες έννοιες, ερευνούν και φτάνουν οι ίδιοι στη γνώση. Μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν». Αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, αυτενεργούν και δραστηριοποιούνται.
 • Γνωρίζω το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές): τα Εκπαιδευτήρια βρίσκονται μέσα σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον που δίνει κίνητρο στα παιδιά να το γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε καθημερινά περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συνδυάζουν τη γνώση με τη ζωή, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το πολιτιστικό περιβάλλον, συμμετέχουν σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη είναι το «ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο».
 • Γνωρίζω τις νέες τεχνολογίες και μαθαίνω εύκολα με τη χρήση διαδραστικών εργαλείων: έτσι ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών, εστιάζεται η προσοχή τους σε συγκεκριμένο στόχο και γίνεται πιο εύκολη και φυσική η μαθησιακή διαδικασία.
 • Χρησιμοποιώ τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα εκπαιδευτικά προγράμματα: μεταφέρει τον μαθητή στον προσομοιωμένο κόσμο της γνώσης.
 • «Επιχειρηματολογώ»: η συζήτηση και ο διάλογος δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να εκφράζει την άποψη του, να διατυπώνει τα ερωτήματα του, να αξιολογεί, να συμπεραίνει.
 • «Συνεργάζομαι» στην ομάδα μου και δημιουργώ: ο μαθητής μαθαίνει συλλογικά και κατευθύνεται προς την ατομική μάθηση με τη δύναμη και την ασφάλεια που του παρέχει η δύναμη της ομάδας.
 • Εμβαθύνω και εμπεδώνω: με τα προγράμματα σπουδών Study+ oι μαθητές των Εκπαιδευτήριων εμπεδώνουν και διευρύνουν το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκονται στα Ελληνικά, στα Μαθηματικά και στην Αγγλική γλώσσα με επιπλέον ώρες διδασκαλίας και με διαφοροποιημένες δραστηριότητες και εργασίες. Έτσι καταφέρνουμε τη διεύρυνση και εμβάθυνση της γνώσης.

Αξιολόγηση μαθητών

Βασικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η βελτίωση της προσφερόμενης γνώσης μέσω του εντοπισμού μαθησιακών ελλείψεων και αδυναμιών, ο σχεδιασμός των επόμενων σταδίων μάθησης και η διερεύνηση και αποτύπωση της ατομικής και συλλογικής πορείας των μαθητών με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών αλλά και τη δημιουργία κινήτρων.

 • Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών είναι διαρκής και σκόπιμη λειτουργία η οποία ενσωματώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας με την επανάληψη.
 • Βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση της επίδοσής τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία προκύπτουν από τους στόχους που θέτουμε ανά μάθημα.
 • Οι στόχοι και τα κριτήρια είναι σαφή και γνωστοποιούνται έγκαιρα στους μαθητές και τους γονείς.
 • Οι μέθοδοι αξιολόγησης είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και την εξατομικευμένη μάθηση.

Τα κριτήρια αξιολόγησης προγραμματίζονται και διενεργούνται επαναληπτικά τεστ ανά εβδομάδα και ανακεφαλαιωτικά ανά μήνα, ενώ οι μαθητές προετοιμάζονται σύμφωνα με τους επιμέρους στόχους.


εκπαιδευτικός κύκλος


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η Ελληνική Γλώσσα είναι φορέας πολιτισμού ιδεών και αξιών του σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη . Η μακραίωνη ιστορία της και η πλούσια Γραμματολογική της κληρονομιά την καθιστά φορέα της μεγάλης πολιτισμικής και διαπολιτιστικής μας κουλτούρας.

Είναι το εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας όλων των μαθημάτων.

Το σχολείο μας την ενισχύει και την καλλιεργεί μέσα από ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μέσα από την ενίσχυση των ωρών διδασκαλίας, οργανωμένες φιλαναγνωστικές δραστηριότητες, την καθιέρωση της λογοτεχνικής ώρας, τη γνωριμία με συγγραφείς, τη δη- μιουργική γραφή

Οι γενικότεροι στόχοι της διδασκαλίας της ελληνικής μας γλώσσας από την Α΄- ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου είναι:

 • H κατανόηση
 • Η ομιλία
 • Η αναγνωστική δεξιότητα
 • Η παραγωγή γραπτών κειμένων
 • Η ικανότητα ορθής γραφής
 • Χειρισμός της Γραμματικής και της Σύνταξης
 • Χρήση εμπλουτισμένου Λεξιλογίου
 • Η καλλιέργεια της εκφραστικής δεξιότητας
 • Η γνωριμία με τα λογοτεχνικά κείμενα
 • Η καλλιέργεια του γλωσσικού αυτοσυναισθήματος
 • Η καλλιέργεια του προσωπικού γλωσσικού ύφους

Ο σκοπός της διδασκαλίας των μαθηματικών από την Α’-ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου είναι να ασκήσει τους μαθητές στη μεθοδική- μαθηματική σκέψη και στην κατανόηση του «μαθηματικού μηχανισμού».

Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη της αυτοσυγκέντρωσης, την πρωτοβουλία, την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης. Διεγείρουν το κριτικό πνεύμα και είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και στην ανάπτυξη των θετικών επιστημών.

Μελέτη Περιβάλλοντος: Α’-Δ’ τάξεις

Γεωγραφία: Δ’-ΣΤ’ τάξεις

Φυσικές Επιστήμες: Ε’- ΣΤ’ τάξεις

Οι στόχοι της διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων είναι:

 • Η καλλιέργεια της ερευνητικής δεξιότητας και συνεργασίας
 • Η επαφή με την επιστημονική μεθοδολογία
 • Η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων
 • Η κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος
 • Η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον
 • Η ενεργή συμμετοχή στις περιβαλλοντικές δράσεις των Εκπαιδευτηρίων

Θρησκευτικά: Γ’-ΣΤ’ τάξεις

Ιστορία: Γ’-ΣΤ’ τάξεις

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Ε’-ΣΤ’ τάξεις

Οι στόχοι της διδασκαλίας των ανθρωπιστικών και κοινωνικών μαθημάτων είναι:

 • Η ανάπτυξη κοινωνικής, ιστορικής και πολιτιστικής παιδείας
 • Η καλλιέργεια αρχών και αξιών
 • Η υιοθέτηση θέσεων και στάσεων απέναντι στον άνθρωπο και τον πολιτισμό
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Η καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Η συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού και φιλανθρωπίας

Με γνώμονα την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη επενδύουν στις ξένες γλώσσες αναγνωρίζοντας τη σημασία της απόκτησης αυτού του εφοδίου. Διδάσκουν στους μαθητές τη 2η ξένη γλώσσα των Γερμανικών από την Γ’ δημοτικού με στόχο οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα στην Στ’ δημοτικού να αποκτήσουν το 1ο πτυχίο Γερμανικών (Goethe Zertifikat A1) και να συνεχίσουν με ευκολία τη φοίτηση της 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.

Για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου από την Α’- ΣΤ’

Χρησιμοποιώντας το Εργαστήριο Πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη ορθή χρήση του υπολογιστή και αξιοποιούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του.

Οι υπολογιστές του εργαστηρίου είναι εξοπλισμένοι με πολλά εκπαιδευτικά λογισμικά κατάλληλα επιλεγμένα, τα οποία χρησιμοποιούν οι μαθητές ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος για να καλυφθούν οι εκάστοτε μαθησιακοί στόχοι (π.χ. Scratch, Word, Excel, Powerpoint, MS Paint, Pixton, Windows, Movie Maker, Internet Explorer, Outlook).

Οι στόχοι του μαθήματος ανά τάξη είναι:

 • Α΄- Β΄ Δημοτικού: οι μαθητές εξοικειώνονται με το περιβάλλον του υπολογιστή και με το «ποντίκι». Καλλιεργείται η οπτική και ακουστική τους αντίληψη και εξασκούνται μέσα από επιλεγμένα θέματα στην ανάπτυξη της μνήμης τους, στην αναγνώριση γραμμάτων, αριθμών, σχημάτων και εικόνων, ενώ μαθαίνουν να εκτελούν μέσω υπολογιστή απλές μαθηματικές πράξεις, σύνθεση εικόνων και συγγραφή λέξεων και μικρών προτάσεων.
 • Γ΄- Δ΄ Δημοτικού: οι μαθητές εξοικειώνονται με το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος (Windows). Μαθαίνουν να επεξεργάζονται κείμενο, να επιλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν παρουσιάσεις σε Powerpoint, να κάνουν έρευνα πληροφοριών στο διαδίκτυο, να αποστέλλουν e-mail. Παράλληλα εκπαιδεύονται στην αναγνώριση των κινδύνων του διαδικτύου και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
 • Ε’ - Στ΄ Δημοτικού: οι μαθητές αναπτύσσουν σύνθετες εργασίες ανακαλώντας γνώσεις και κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων σύνθετων εργαλείων πολυμέσων. Μαθαίνουν τεχνικές προγραμματισμού, μαθηματικές έννοιες και χρήση τους σε διαδικασίες και προγράμματα καθώς και τεχνικές συλλογής πληροφοριών και ανάλυσής τους. Παράλληλα, εκπαιδεύονται αναφορικά με τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. Τέλος, εμβαθύνουν στη χρήση επεξεργασίας κειμένου, παρουσιάσεων και διαδικτύου.

Για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου από την Α’- ΣΤ’.

Οι στόχοι του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής είναι:

 • η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και η κινητική δημιουργικότητα
 • η απόκτηση γνώσεων και η εφαρμογή κανόνων
 • η υιοθέτηση αξιών
 • η ανάπτυξη του συναισθηματικού-κοινωνικού και ηθικού τομέα όπως η ευγενής άμιλλα, η συνεργασία, η επιμονή, ο σεβασμός και η συνεργασία.

Για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου από την Α’- ΣΤ’.

Στόχοι:

 • η ανάπτυξη αισθητικής καλλιέργειας
 • η ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων
 • η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας
 • η ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και μουσικής αντίληψης.

English Academy

english academyΤα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση Αγγλικών, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις όπου παγκοσμίως τα Αγγλικά είναι μακράν η πρώτη γλώσσα που διδάσκεται σε σχέση με τη δεύτερη, σε περισσότερους από 1,5 δισεκατομμύριο σπουδαστές, πέρα από όσους τη μιλούν ως μητρική - 527 εκατομμύρια -, και οι οποίοι αποτελούν την αυριανή επαγγελματικο-οικονομική δύναμη του πλανήτη.

Η δυνατότητα των μαθητών να επικοινωνούν άριστα στη βασική παγκόσμια ξένη γλώσσα τους ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες σε περισσότερες από 110 χώρες του κόσμου που μιλάνε αγγλικά.

Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στη δημιουργία της English Academy και στον σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος εκμάθησης Αγγλικών από την Α΄ Δημοτικού για τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου Lower στην ΣΤ΄ Δημοτικού.

Στο πλαίσιο αυτό τα Εκπαιδευτήρια είναι το μοναδικό σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα που υιοθετούν τις 6 διδακτικές ώρες Αγγλικών την εβδομάδα στις τάξεις του Δημοτικού, 5 ώρες στα Νήπια και στα Προνήπια και εκμάθηση Αγγλικών από τον Παιδικό Σταθμό με 3 ώρες την εβδομάδα, στο βασικό πρόγραμμα.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους σκοπούς και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας ανά βαθμίδα:

Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο Πατήστε εδώ

Δημοτικό Πατήστε εδώ

Πρόγραμμα Study+

Τα προγράμματα σπουδών Study Plus+ των Εκπαιδευτήριων Ανδρεάδη έχουν στόχο, οι μαθητές να εμπεδώσουν και να διευρύνουν το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκονται στα Ελληνικά, στα Μαθηματικά και στην Αγγλική γλώσσα με επιπλέον ώρες διδασκαλίας και με διαφοροποιημένες δραστηριότητες και εργασίες.

Η επίτευξη της διεύρυνσης και εμβάθυνσης της γνώσης στα τρία αυτά γνωστικά αντικείμενα είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι προετοιμάζει τους μαθητές με ολοκληρωμένο τρόπο για την επιτυχή τους μετάβαση σε κάθε επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή τάξη. Έχοντας αποκτήσει και εμβαθύνει τις γνώσεις τους και καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους δημιουργούν άριστες προοπτικές στην πρόοδο της μαθητείας τους (Γυμνάσιο – Λύκειο-Πανεπιστήμιο).

Με άλλα λόγια αποκτούν γερές βάσεις για να χτίσουν την μελλοντική τους επιτυχημένη εξέλιξη.

Μαθητικές ομάδες - Προγράμματα Επιλογής

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη στο ευρύτερο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος αναπτύσσουν ένα δηµιουργικό πρόγραµµα µαθητικών οµάδων δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να επιλέξει την οµάδα προτίµησής του. Συµµετέχοντας στις µαθητικές οµάδες οι µαθητές καλλιεργούν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους και αναπτύσσουν τα ταλέντα τους µε παιγνιώδη τρόπο. Εκφράζονται, ανακαλύπτουν και ψυχαγωγούνται, αναπτύσσοντας παράλληλα το πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας.

Programming (τάξεις Γ-Στ):
Ο μαθητής μαθαίνει πώς να προγραμματίσει τη δική του ιδέα, πώς να δώσει τις κατάλληλες εντολές στον υπολογιστή για να του «μάθει» τι πρέπει να κάνει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές αναπτύσσουν δομημένη αντίληψη και ανακαλύπτουν το δικό τους τρόπο σκέψης. Με τη βοήθεια του Scratch οι μαθητές θα μάθουν να προγραμματίζουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια.

Επιστήμονες εν δράσει (τάξεις Α-Στ):
Τα παιδιά πειραµατίζονται σε φυσικά και χηµικά φαινόµενα, λύνουν µαθηµατικούς γρίφους και παίζουν µε τα µαθηµατικά. Αποκτούν θετική στάση απέναντι στις επιστήµες µέσα από ξεχωριστές εµπειρίες.

Σκιτσογραφία (τάξεις Α-Στ):
Τα παιδιά µαθαίνουν να σκιτσάρουν, να χρωµατίζουν, να δηµιουργούν τους δικούς τους ήρωες κόµιξ και µυούνται στο θαυµαστό κόσµο της σχεδίασης.

Φωνητική (τάξεις Δ-Στ):
Μέσα από το τραγούδι και μια σειρά συγκεκριμένων ασκήσεων θα ασχοληθούμε με τη σωστή εκφορά των φθόγγων της ελληνικής γλώσσας, την σωστή προφορά των λέξεων και τον κατάλληλο τονισμό και "χρωματισμό" των φράσεων και παράλληλα θα μάθουμε να τραγουδάμε. Στο εργαστήρι Φωνητικής, μέσα από ένα ταξίδι  στον κόσμο της μουσικής με τραγούδια μεγάλων συνθετών, οι μαθητές θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους και θα ανακαλύψουν τα χαρίσματά τους.

Drama Club (τάξεις Α - Στ):
Το Drama Club έχει στόχο την θεατρική αγωγή των μαθητών, την προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους για τις τέχνες και την παράλληλη εξάσκησή τους στην αγγλική γλώσσα μέσα από διασκεδαστικές και συναρπαστικές δραστηριότητες. Οι μαθητές αναπτύσσουν την αίσθηση της ομάδας, μέσα από θεατρικά παιχνίδια, εμπιστοσύνης και εξερεύνησης δράματος, διερευνούν πώς η παντομίμα και η συμπεριφορά βοηθούν στην έκφραση μιας ιστορίας, τι κάνει τους χαρακτήρες μοναδικούς, μαθαίνουν πώς να δημιουργούν συναρπαστικούς χαρακτήρες και σκηνικά, κατανοούν τη σημασία της άρθρωσης και της φωνητικής διακύμανσης και εξασκούνται στα Αγγλικά τους σε ρόλους γνωστών θεατρικών έργων.

Θεατρική ομάδα (τάξεις Α -Στ):
Η συμμετοχή στην θεατρική ομάδα των εκπαιδευτηρίων συµβάλλει στην καλλιέργεια της έκφρασης και κίνησης των µαθητών µέσα από βιωµατικές δραστηριότητες, παιχνίδια αυτοσχεδιασµού, µίµησης και δηµιουργικής έκφρασης, στην ανάπτυξη του λόγου και της κίνησης, στη δραµατοποίηση, στην ενεργοποίηση της φαντασίας και της δηµιουργικότητάς τους.

Fitness Club (τάξεις A-Στ):
Οι µαθήτριες που συµµετέχουν στη µαθητική «οµάδα χορού» µέσα από µια µεγάλη ποικιλία διαφορετικών ειδών όπως Yoga, Functional, Piloxin, Zumba, Latin και Παραδοσιακούς χορούς καλλιεργούν την αρµονική ανάπτυξη του σώµατος, τη χορευτική κίνηση και την ευλυγισία.

Παικταράδες (τάξεις Α-Στ):
Η µαθητική οµάδα «Παικταράδες» ζει τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου µε παιγνιώδη τρόπο. Πολλά γκολ και τρίπλες περιµένουν τους µαθητές της οµάδας!Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη προάγουν τη βιωματική μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Ενεργοποιούν το ενδιαφέρον, εμπλουτίζουν τις εμπειρίες, αναπτύσσουν την κρίση, φέρνοντας τους μαθητές κοντά σε καταστάσεις, δομές, λειτουργίες της πραγματικής ζωής, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τις γνώσεις τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους.

Επισκέψεις σε βιομηχανίες διαφόρων κλάδων, μουσεία, γκαλερί τέχνης, Πλανητάριο, εργαστήρια μαγειρικής, βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, φάρμες, βιβλιοθήκες καθώς και άλλα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα.

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Για τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη η επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό και η απόκτηση διαπολιτισμικής κουλτούρας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσα από ποικίλες πολιτιστικές επισκέψεις και βιωματικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά του λαού μας καθώς και τον πολιτισμό άλλων λαών.

Θεατρικά δρώμενα, μουσικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εικαστικές παρουσιάσεις, κουκλοθέατρο, εικαστικά, λογοτεχνικές δράσεις, εορτασμοί επετείων, προγράμματα Ιστορίας, Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη οργανώνουν κάθε χρόνο μια σειρά από ψυχαγωγικές δραστηριότητες για να δώσουν στους μικρούς μαθητές την ευκαιρία της μάθησης, της επαφής με τον κόσμο και της αλληλεπίδρασης μέσα σε κλίμα ξεκούρασης, χαράς και παιχνιδιού. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, παιχνίδια στη φύση, τραγούδια, χορός, θέατρο, παιχνίδια λέξεων και αριθμών.

Αθλητικές δραστηριότητες

Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη οργανώνονται τακτικά αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια άσκησης που προάγουν την καλή σωματική κατάσταση και την υιοθέτηση μιας υγιεινής στάσης ζωής. Οι δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη μορφή και προωθούν τη συνεργασία και την ευγενή άμιλλα μεταξύ των παιδιών ενώ πλαισιώνονται με ημερίδες καλής διατροφής και άλλα ανάλογα δρώμενα.

2ο Σχολείο Μελέτης

2ο Σχολείο Μελέτης

Το 2ο Σχολείο Μελέτης είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που εφαρμόζουν τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη, όπου οι μαθητές καθημερινά έχουν την ευκαιρία στην Απογευματινή Ζώνη λειτουργίας, να μελετήσουν τα μαθήματά τους και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα με τη συνδρομή έμπειρων εκπαιδευτικών. Έτσι οι μαθητές επιστρέφουν σπίτι τους έτοιμοι έχοντας μόνο ελεύθερο χρόνο χωρίς καμία σχολική υποχρέωση.

Το πρόγραμμα 2ο Σχολείο Μελέτης αφορά την ουσιαστική προετοιμασία των παιδιών, την επίλυση των αποριών τους και την επιβεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει όλα τους μαθήματα για την επόμενη ημέρα.

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό μαθαίνουν να οργανώνουν το διάβασμά τους σε σωστά χρονικά πλαίσια. Αποκτούν έτσι ένα εφόδιο που θα τους χρησιμεύσει σε όλη τη μαθητική τους πορεία, την οργάνωση, αλλά και την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να μελετήσουν αποδοτικά χωρίς κάποια βοήθεια.

Το πρόγραμμα 2ο Σχολείο Μελέτης σε συνδυασμό με τις επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα πρωτεύοντα μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά) και στα Αγγλικά καθώς και το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζουμε για μάθηση μέσα στην τάξη, απαλλάσσουν τους γονείς από το πρόσθετο άγχος συνεχούς παρακολούθησης της προόδου και προετοιμασίας των παιδιών τους για το σχολείο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να περάσουν στο σπίτι ποιοτικό και δημιουργικό χρόνο μαζί τους και να χτίσουν την πολύτιμη σχέση παιδιού-γονέα.

After school Education

Εντατικό πρόγραμμα Perfor One – Mentoring

Το Εντατικό Πρόγραμμα Perfor One – Mentoring, που υλοποιείται στην Απογευματινή Ζώνη λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη, αφορά στην έγκαιρη και εξατομικευμένη προετοιμασία μαθητών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού για το Γυμνάσιο και την επιτυχή συνέχιση της μαθητείας τους καθώς και την εισαγωγή τους σε Εκπαιδευτήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με διαδικασία εξετάσεων.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία των Εκπαιδευτηρίων Ανδρεάδη, μέσω της οποίας επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της μαθησιακής πορείας των μαθητών, η ενίσχυση των γνώσεών τους στα βασικά μαθήματα, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και η αύξηση των επιδόσεών τους.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με:

 • Την εμβάθυνση και συνεχή εξάσκηση στα βασικά μαθήματα: Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά
 • Την προσομοίωση εξετάσεων ανάλογων με αυτές στις οποίες θα κληθούν οι μαθητές να συμμετέχουν για την εισαγωγή τους στο Γυμνάσιο
 • Την εξατομικευμένη προσέγγιση και προετοιμασία κάθε μαθητή, μέσω της διαδικασίας του mentoring, με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές του. Ένας έμπειρος εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την ατομική παρακολούθηση του μαθητή και τον συμβουλεύει, στηρίζει και καθοδηγεί με σκοπό την κατάκτηση των γνώσεων, την πολύπλευρη ανάπτυξή του, ώστε να «χτίσει» τις βάσεις για την επιτυχή διεκδίκηση των στόχων του στο μέλλον.

Ειδικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη κάθε χρόνο οργανώνουν µια σειρά ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται στην Απογευµατινή Ζώνη της λειτουργίας τους από έµπειρους ειδικούς συνεργάτες.

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη εφαρµόζουν ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα Ροµποτικής σε συνεργασία με την ομάδα της Robotixlab. Στα εργαστήρια Robotixlab Maker, τα παιδιά ξυπνούν τον εφευρέτη που κρύβουν μέσα τους και ξανανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από το οπτικό πρίσμα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Με την μέθοδο “Out of the BOX learning” της Robotixlab, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ βάση θεματικών σεναρίων, μπαίνουν στον κόσμο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σχεδιάζουν και προγραμματίζουν video games και φτιάχνουν κατασκευές με 3D design και 3D printing. H φαντασία τους είναι το όριο στο τι θα κατακευάσουν!

Στο πρόγραμμα «Αρχιτεκτονικής για παιδιά» η μάθηση γίνεται μέσα από το παιχνίδι που βοηθά τα παιδιά να ενεργοποιούν τη φαντασία τους και να χρησιμοποιούν τον έμφυτο αυθορμητισμό τους. Το πρόγραμμα έχει ως αφετηρία αρχιτεκτονικές κατασκευές και αφορούν όλες τις αισθήσεις. Κατασκευάζοντας μοντέλα υπό κλίμακα τα παιδιά ανακαλύπτουν νέες έννοιες, αναπτύσσουν την φαντασία τους και την αισθητική τους και αποκτούν κίνητρο για να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους.

Το µάθηµα του Τένις και συγκεκριµένα το «Μίνι Τένις», βασίζεται στην παιχνιδοκεντρική µέθοδο εκµάθησης. Στόχος είναι η γνωριµία και εξοικείωση µε τη µπάλα και τη ρακέτα, ασκήσεις συντονισµού και εκµάθηση της βασικής τεχνικής του αθλήµατος. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται είναι προσαρµοσµένος στις αναπτυξιακές ηλικίες των παιδιών.

Στο εικαστικό εργαστήρι, τα παιδιά γνωρίζουν τον υπέροχο κόσμο της Τέχνης και των χρωμάτων, δημιουργώντας τα δικά τους έργα. Γνωρίζουν μεγάλους Έλληνες και ξένους ζωγράφους που στιγμάτισαν με το έργο τους την Ιστορία, δουλεύοντας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Πειραματίζονται με διάφορα υλικά όπως πηλό, βιτρό, κολάζ, ψηφιδωτό (με αληθινές ψηφίδες), παστέλ, χρώματα ακουαρέλας, ντεκουπάζ, ακρυλικό στόκο, γάζες, εφημερίδες κτλ, για να δημιουργήσουν το δικό τους έργο. Στόχος είναι η απελευθέρωση της δημιουργίας, η κατανόηση της διαφορετικής σκέψης, η συνεργασία και η πνευματική τους καλλιέργεια, στοιχεία που μόνο μέσα από την Τέχνη μπορούν να αποκτήσουν.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων και η παρακολούθησή τους ολοκληρώνεται µε βεβαίωση ή πτυχίο, αναλόγως προγράµµατος.

Καινοτόμα προγράμματα

Τράπεζα Αλληλεγγύης «τα παιδιά για τα παιδιά»

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία των Εκπαιδευτηρίων με τη συμβολή των μαθητών του, με σκοπό την φιλανθρωπία για την βελτίωση της ζωής άλλων, λιγότερο τυχερών παιδιών, ενώ παράλληλα τα παιδιά εξοικειώνονται με την έννοια της διαχείρισης των χρημάτων, την ομαδικότητα, τη λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων, τη διαφορετικότητα και τις ανισότητες του πραγματικού κόσμου και την καλή θέληση.

Η τράπεζα ιδρύθηκε το 2017 και μέσα από εκλογική διαδικασία εκλέχτηκε το Προεδρείο που αποτελείται από μαθητές της Στ’ Δημοτικού ενώ έχει συσταθεί και η Επιτροπή της τράπεζας που πλαισιώνεται από εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικούς και τη Διοίκηση του σχολείου.

Σχολείο Επιχειρηματικότητας

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη οργανώνουν για τους μαθητές τους, στο πλαίσιο της σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα «JA More than Money» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων- Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και έχει ως στόχο να καταστήσει τα παιδιά κοινωνικά υπεύθυνους και έξυπνους καταναλωτές, καθώς και να τα εξοικειώσει με έννοιες και πρακτικές διαχείρισης χρημάτων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι λειτουργούν ως μέντορες για τους μαθητές σε συνεργασία με τον δάσκαλο του κάθε τμήματος. Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα μαθαίνουν για έννοιες όπως η Επιχείρηση, ο Καταναλωτής, το Εισόδημα, η Έρευνα Αγοράς, η Αποταμίευση και η Επένδυση.

Διαγωνισμός Spelling Bee

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη από τις αρχές του 2018 και κάθε χρόνο, διοργανώνουν το διαγωνισμό Αγγλικής ορθογραφίας Spelling Bee, που είναι μία πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές μας να βελτιώσουν την ορθογραφία τους, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να ενισχύσουν τη σωστή χρήση της Αγγλικής γλώσσας με διασκεδαστικό τρόπο.

Πρόγραμμα «Οικολογικό Σχολείο»

Το πρόγραμμα των Οικολογικών Σχολείων που συμμετέχουν τα Εκπαιδευτήρια είναι ένα διεθνές και καταξιωμένο πρόγραμμα που στόχο έχει την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των παιδιών ώστε να αλλάξουν στάση και να αναλάβουν δράση σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.

Steam Project by Αndreadis με προσανατολισμό την εκπαίδευση του 21ου αιώνα

steam project

Τα τελευταία χρόνια τα Εκπαιδευτήρια επενδύουν στην καινοτόμο προσέγγιση STEΑM για το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για το πιο σύγχρονο διεθνώς εκπαιδευτικό ρεύμα που προσεγγίζει με μία ενιαία διδακτική ματιά την Επιστήμη και την Τεχνολογία μέσα από τη Μηχανική και τις Τέχνες. Όλα τα περιεχόμενα έχουν ως κοινό παρονομαστή τα Μαθηματικά.

Οι επιστήμες αυτές δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά αντικείμενα διδασκαλίας αλλά ως μία «ολότητα», καταργώντας τους φραγμούς μεταξύ των επιστημών, καθώς η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων απαιτεί πολυδιάστατη αντιμετώπιση, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη.

Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με ανακαλύψεις χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τα χέρια και το μυαλό τους, καλούμενοι να εξηγήσουν τις ανακαλύψεις τους. Σύμφωνα με ειδικούς, οι δράσεις STEAM χτίζουν στην έμφυτη τάση των παιδιών να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν τον κόσμο. Τα παιδιά είναι από φύση τους «επιστήμονες» καθώς εξερευνούν τον κόσμο.

Στα διερευνητικά STEAM περιβάλλοντα μάθησης-διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν δεξιότητες καθώς και στάσεις του 21ου αι., οι οποίες ενσωματώνονται στους στόχους των πιο σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων. Συνοπτικά οι μαθητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • ερμηνεύουν και να αναλύουν δεδομένα, γνώσεις και πληροφορίες,
 • συμπεραίνουν και να αξιολογούν βασισμένοι σε λογικά επιχειρήματα και τεκμήρια,
 • κρίνουν διαδικασίες λύσης προβλημάτων,
 • εκτελούν διαδικασίες αυτορρύθμισης για τις επιλογές και τις πρακτικές που ακολουθούν για να προσεγγίσουν ένα πρόβλημα, μια λύση,
 • προτείνουν δημιουργικές ιδέες και λύσεις.

Διασκέδαση, δημιουργία, κριτική σκέψη και νέες δεξιότητες είναι τα βασικά στοιχεία του STEAM Learning Project των Εκπαιδευτηρίων μας! Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε τη φυσική τάση των παιδιών βελτιώνοντας τις δεξιότητες σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και συγκράτησης της γνώσης, ενισχύοντας τις επιδόσεις στα μαθηματικά, τη δημιουργικότητα και τις φυσικές επιστήμες και εμπνέοντας τους μαθητές να ακολουθήσουν στο μέλλον σταδιοδρομία που σχετίζεται με τους τομείς STEΑM.

Διαγωνισμοί & Αξιολογικό σύστημα

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Τα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη υιοθετούν μια σειρά μαθητικών διαγωνισμών προκειμένου να προάγουν την ευγενή άμιλλα, τον συναγωνισμό και την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, με κορυφαίο τον μαθητικό διαγωνισμό «English Performance Κωνσταντίνος Ανδρεάδης».

Επίσης διοργανώνονται: διαγωνισμός ορθογραφίας, μαθηματικών και επιμέρους θεματικών όπως ποίησης, επεξεργασία κειμένου, φωτογραφίας.

Παράλληλα οι μαθητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους σε πανελλήνιους και διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών («Καγκουρό» «Λυσίας», «Μαθηματική Εταιρεία») και Φυσικής, στους οποίους συμμετέχουν τα Εκπαιδευτήρια.

Αξιολογικό σύστημα

Στα Εκπαιδευτήρια Ανδρεάδη εφαρμόζεται ένα πολυεπίπεδο αξιολογικό σύστημα με στόχο την αξιολόγηση της προόδου κάθε μαθητή προκειμένου να εφαρμοστούν ενέργειες βελτίωσής του. Οι εξετάσεις των Εκπαιδευτηρίων για τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις έχουν στόχο να εξοικειώνουν σταδιακά το μαθητή με το σύστημα μαθητείας που θα αντιμετωπίσει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει εβδομαδιαία και μηνιαία τεστ, επίτευξη ατομικών goals ανά μαθητή σε όλες τις τάξεις και ετήσιες εξετάσεις στις τάξεις Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Κάθε μήνα οι γονείς ενημερώνονται ηλεκτρονικά με το μηναίο δελτίο Αξιολόγησης μαθητή και κάθε τρίμηνο για τη συνολική πρόοδό του σε ατομικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς.

Στον εντοπισμό πιθανών μαθησιακών δυσκολιών, σε συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους ειδικούς συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων, ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών και εφαρμόζεται το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης.

Συχνές ερωτήσεις

Ερωτήσεις & απόψεις

Η φιλοσοφία του Δημοτικού είναι η διαμόρφωση στάσης απέναντι στη μάθηση «Μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας», «Δε φοβόμαστε να κάνουμε λάθη». Τα λάθη των μαθητών είναι για μας διαγνωστικά και διερευνητικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθήσαμε. Ο εντοπισμός τους βοηθά την παρέμβαση και την ενίσχυση που πρέπει να εφαρμόσουμε, ώστε να καταστεί η στοχοθεσία μας αποτελεσματικότερη. Στο σπίτι μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας, εφόσον μας το ζητήσει γιατί κάπου έχει δυσκολευτεί, δεν είναι καλό όμως να λειτουργούμε παρεμβατικά στις εργασίες του προκειμένου να το προστατεύσουμε από λάθη ή να του επιβάλουμε τη δική μας γνώμη. Συνήθως οι γονείς που παρεμβαίνουν θέλουν να επιβάλλουν στο παιδί τους τις δικές τους προσδοκίες. Σεβόμαστε την προσωπικότητα του παιδιού και δεν το ακυρώνουμε επιβάλλοντας τις δικές μας απόψεις. Η διόρθωση είναι μια διαδικασία εκπαιδευτική και πρέπει να εφαρμόζεται στο σχολείο. Έτσι θα δείξουμε την εμπιστοσύνη μας στο σχολείο, στον εκπαιδευτικό και θα κάνουμε το παιδί μας συνυπεύθυνο της μάθησης και της ζωής.

Χρειάζεται να ενημερώσετε τη διεύθυνση του σχολείου και αυτή με τη σειρά της θα επικοινωνήσει το πρόβλημα στον εκπαιδευτικό, αν κριθεί αναγκαίο και με τη δική σας συγκατάθεση θα το συζητήσει με τη σχολική ψυχολόγο, την ειδικό συνεργάτη του σχολείου μας. Σε κάθε περίπτωση η εμπιστοσύνη και η καλή συνεργασία επιφέρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις και διαμορφώνουν το ασφαλές περιβάλλον το οποίο εμπιστευόμαστε για την αποτελεσματική εκπαίδευση του παιδιού μας.

Από ζητήματα μάθησης και επικοινωνίας μέχρι προβλήματα συμπεριφοράς και σχέσεων. Ο εκπαιδευτικός είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με το παιδί μας τις περισσότερες ώρες της ημέρας και έχει την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση ώστε να αντιληφθεί και να παρέμβει στο θέμα που μας απασχολεί.

Καθημερινά μέσα από τα φυλλάδια επικοινωνίας «καθήκοντα» που δίνονται στα παιδιά, αλλά και μέσα από το «ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης» του σχολείου.

Ναι ,εφόσον απευθύνεστε στο σύνολο της τάξης. Είναι αρχή μας οι μαθητές μας στο σύνολό τους να αντιμετωπίζονται ισότιμα και να μη δέχονται απόρριψη στην κοινότητα της σχολικής ζωής.

Η Γραμματεία απαγορεύεται να δίνει προσωπικά στοιχεία, όμως μπορεί να δώσει τη λίστα με τα ονόματα των παιδιών.

Ναι. Αρκεί να ενημερωθεί το Γραφείο Κίνησης από την προηγούμενη ημέρα έως τις 14.00.

Ναι. Όμως χρειάζεται πρώτα να ενημερωθεί η Γραμματεία Δημοτικού, η οποία με τη σειρά της αναλαμβάνει να ενημερώσει όλους όσοι χρειάζονται.

Παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις που γίνονται το σχολείο στις οποίες προσκαλείστε. Επίσης είμαστε ανοιχτοί σε δικές σας προτάσεις.